BIERZMOWANIE

W niedzielę, 20 września 2020r., po mszy wieczornej, zapraszamy dorosłych, którzy chcą rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

Każdego roku, w naszej parafii, prowadzone jest przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu. Sakrament ten jest najczęściej udzielany po Wielkanocy.  Odpowiedzialnym za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania młodzieży i dorosłych jest ks.  Marcin Grabowski.

W zakres przygotowań do Sakramentu Bierzmowania wchodzi:

1. Uczestnictwo w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych.

2. Uczestnictwo w liturgii i nabożeństwach okresowych: nabożeństwo różańcowe (październik), roraty (okres Adwentu), Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale (okres Wielkiego Postu), nabożeństwo majowe, nabożeństwo czerwcowe.

3. Comiesięczna spowiedź święta.

4. Uczestnictwo w diecezjalnych spotkaniach młodzieży.

5. Podjęcie zadań apostolskich, np. Dzień Papieski.

6. Udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.

7. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych w małych grupach.

a) Szczegółowe informacje na temat tego Sakramentu znajdują się na tablicy ogłoszeń przed kościołem, na stronie internetowej naszej parafii oraz są podawane w niedzielnych ogłoszeniach duszpasterskich.

b)  W ramach przygotowania kandydaci przystępują do spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca w godzinach od 17:00 do 20:00 oraz uczestniczą w nabożeństwach okresowych.

d) Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, praktykujący i bierzmowani katolicy.

f) Katechizm na egzamin do bierzmowania znajduje się poniżej.

g) Na miesiąc przed bierzmowaniem młodzież z indeksem przystępuje do egzaminu u Ks. Marcina, egzamin poprawkowy u ks. Proboszcza.

Młodzież z naszej parafii, po zakończeniu rocznego przygotowania i zdaniu egzaminu,  przyjmie Sakrament Bierzmowania.

    Obecność na przygotowaniu i próbach obowiązkowa. Na Uroczystość Bierzmowania zapraszamy animatorów, którzy przez rok prowadzili spotkania z kandydatami do bierzmowania w małych grupach, rodziców, rodziców chrzestnych oraz nauczycieli i wychowawców.

   Egzaminy dla kandydatów do bierzmowania odbędą się w sali. św. Józefa w następujących terminach:

– wybrane imię do bierzmowania

– imię i nazwisko świadka bierzmowania

– indeks

– znajomość pytań i odpowiedzi ze strony internetowej parafii (zakładka „bierzmowanie”)

– świadectwo chrztu (dotyczy osób, które nie były u I Komunii św. w naszej parafii). Jest to ostateczny termin złożenia świadectwa chrztu.

– 30 zł składki na pamiątki bierzmowania i kwiaty do ołtarza i kaplic na Uroczystość Bierzmowania.

 

B) Przygotowanie dorosłych

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych prowadzi ks. Marcin Grabowski w kancelarii, we wtorki o godz 19:00.( zgłoszenia przyjmuje po Mszy św. w niedzielę)

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO

Kan. 879 Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili.

STATUTY IV SYNODU ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Statut 258. Sakrament Bierzmowania ochrzczeni przyjmują z zasady w swojej wspólnocie parafialnej, a więc w środowisku, w którym na co dzień mają składać świadectwo wiary i budować Kościół jako uczniowie i świadkowie Chrystusa.

Statut 259. Dopuszczony do Bierzmowania może być ten, kto uczestniczy w sakramentalnym życiu Kościoła i w parafialnym przygotowaniu do tego sakramentu, a w wypadku młodzieży, także w katechizacji szkolnej.

Statut 260. Przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania. W czasie przygotowania kandydaci powinni częściej przystępować do Sakramentu Pokuty i Komunii świętej. Wiek kandydatów, szczegółowy program przygotowania młodzieży i czas jego trwania określają odrębne przepisy.

Statut 261. Starszą młodzież szkolną, która nie przystąpiła do Bierzmowania we właściwym czasie, należy włączyć do zwykłego przygotowania parafialnego

Katechizm dla kandydatów do bierzmowania

1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

2. Jaką religią, jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga.

3. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.

4. Co to jest Pismo Święte? Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

5. Kto jest autorem Pisma Świętego? Pierwszorzędnym autorem Pisma Świętego jest Bóg, a drugorzędnym – ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

6. Jak się dzieli Pismo Święte? Pismo Święte dzieli się na Stary oraz Nowy Testament.

7. Co jest przewodnią myślą Pisma Świętego? Przewodnią myślą Pisma Świętego jest Boży plan zbawienia ludzkości.

8. Które z wszystkich ksiąg Pisma św. są najważniejsze? Najważniejsze są cztery Ewangelie Św., które opisują naukę i życie Pana Jezusa.

9. Jak inaczej nazywamy Ewangelię? Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego.

10. Kto napisał 4 Ewangelie święte? Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek. św. Łukasz i św. Jan.

11. Co to jest Tradycja? Tradycja, czyli Podanie Ustne jest to zbiór Objawionych Prawd Bożych, nie spisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.

12. Jaka jest najważniejsza prawda wiary? Najważniejszą prawdą wiary jest ta, że Pan Bóg istnieje.

13. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje? O istnieniu Pana Boga wiemy: 1. z istnienia świata i wielkiego Ładu na świecie, 2. z przekonania wszystkich ludów, 3. z własnego sumienia, 4. z Objawienia Bożego.

14. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi, Ojciec nasz najlepszy.

15. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym? Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym tzn., że posiada wszystkie możliwe doskonałości.

16. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem? Pan Bóg jest Duchem, tzn., że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.

17. Co to jest Trójca Święta? Jednego Boga w trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

18. Jakie przymioty posiada Pan Bóg? Pan Bóg jest: a) wieczny – zawsze był, jest i będzie; b) wszechmocny – wszystko może czynić, co chce c) niezmienny – zawsze jest ten sam; d) najmądrzejszy – wszystko co robi jest mądre i dobre e) święty – złego nie chce, grzechem się brzydzi; f) najsprawiedliwszy – za dobre wynagradza i za złe karze; g) najmiłosierniejszy – pragnie zbawienia wszystkich ludzi.

19. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem? Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.

20. Kto to są aniołowie? Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

21. Kto to jest człowiek? Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

22. Co człowiek ma dzięki duszy? Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz wolną wolę dzięki, której może wybierać między dobrem a złem.

23. Na co Pan Bóg stworzył człowieka? Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

24. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście? Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym.

25. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego? Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.

26. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście? Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela.

27. W jaki sposób Pan Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela? Na przyjście Zbawiciela Pan Bóg przygotował ludzi przez wybrany naród izraelski.

28. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata? Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.

29. Co znaczy imię Jezus Chrystus? Jezus – Zbawiciel; Chrystus – Mesjasz, Pomazaniec Pański.

30. Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Pana Jezusa? Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec; Matką -Najświętsza Maryja Panna; Opiekunem – św. Józef.

31. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem? O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż: 1) powiedział o tym Bóg Ojciec, 2) zaświadczyli to Apostołowie, 3) wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus, 4) swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

32. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem? O tym, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem mówią nam: 1) Ewangelia św. (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł), 2) historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz).

33. Gdzie i kiedy narodził się Pan Jezus? Pan Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego Heroda.

34. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni 40-go dnia po narodzeniu. Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu. Ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda. Pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia. Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. 3 lata publicznej działalności. Powołanie 12 Apostołów. Ustanowienie Kościoła Świętego. Wybór św. Piotra na swego następcę. Śmierć na krzyżu na Górze Kalwaryjskiej w Wielki Piątek o godz. 15-tej. Zmartwychwstanie trzeciego dnia w Wielką Niedzielę. Wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej.

35. Co to jest cud? Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.

35. Wymień kilka cudów Pana Jezusa. 1) Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej; 2) Rozmnożenie chleba; 3) Uzdrowienie paralityka; 4) Wskrzeszenie Łazarza; 5) Zmartwychwstanie.

36. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa. 1) o synu marnotrawnym 2) o miłosiernym Samarytaninie 3) o Dobrym Pasterzu 4) o robotnikach w winnicy 5) o talentach 6) o pszenicy i kąkolu.

37. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa? Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, a bliźniego swego jak siebie samego”. Przykazanie to objawił już Pan Bóg w Starym Testamencie.

38. Jakie są rodzaje łaski Bożej? Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

39. Co to jest łaska uświęcająca? Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi (jest to życie Boże w nas).

40. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić? Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie Św., a możemy ją utracić przez grzech ciężki.

41. Przez co możemy odzyskać łaskę uświęcającą? Utraconą łaskę uświęcający możemy odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały.

42. Przez co pomnażamy w sobie łaskę uświęcającą? Łaskę uświęcającą pomnażamy w sobie przez przyjmowanie sakramentów św. i spełnianie dobrych uczynków.

43. Co to jest łaska uczynkowa? Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

44. Co to jest Sakrament? Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).

45. Co to jest chrzest? Chrzest jest to pierwszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego (pierwszy – bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów).

46. Kto może udzielić chrztu świętego? Chrztu św. uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku moce udzielić każdy człowiek.

47.W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku? 1) wzbudzić intencję, że chce ochrzcić; 2) polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną 3) wypowiedzieć równocześnie słowa: NN – ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

48. Co to jest Bierzmowanie? Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

49. Jakie znasz inne nazwy Bierzmowania? Innymi nazwami bierzmowania są: a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem, b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

50. Co oznacza słowo „bierzmowanie”? Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas we wierze.

51. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania? Przyjmujemy go raz w życiu, ponieważ raz na zawsze wyciska na duszy znamię świadka Chrystusowego.

52. Jakich łask udziela Bierzmowanie? 1) pomnaża łaskę uświęcającą, 2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego, 3) daje 7 darów Ducha Świętego, 4) daje łaskę uczynkowi, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

53. Co to znaczy bronić swojej wiary? Bronić swojej wiary tzn.: a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty; b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć; c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.

54. Co to znaczy żyć według wiary? Żyć według wiary, tzn.: a) zachować na co dzień wszystkie przykazania, b) spełniać solidnie swoje obowiązki, c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę Św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię Św., d) wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.

55. Jak należy się przygotować do Sakramentu bierzmowania? 1) modlić się o Dary Ducha Świętego, 2) poznać najważniejsze prawdy wiary, 3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość, 4) wybrać sobie patrona, 5) poprosić świadka do bierzmowania, 6) oczyścić duszę z grzechów.

56. Kto udziela Sakramentu bierzmowania? Sakramentu bierzmowania udziela Ksiądz Biskup, a w nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

57. Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu bierzmowania? a) włożenie rąk przez Ks. Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego, b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: przyjmij znamię daru Ducha Świętego?.

58. Co to jest Krzyżmo Św.? Krzyżmo św. jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez Ks. Biskupa w Katedrze.

59. Co to jest Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

60. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest, bowiem Ciało moje; bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich Krwi mojej”.

61. Z jakich części składa się Msza św. Msza św. składa się z liturgii słowa i liturgii Ofiary.

62. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy Św.? Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy Św., modlimy się wspólnie z kapłanem. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy w czasie Mszy św. przyjmujemy Komunię św.

63. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię Św.? Komunię św. możemy często przyjmować, gdy: a) mamy łaskę uświęcającą, b) zachowany jest post eucharystyczny 1 godzinę.

64. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii Św.? a) pomnaża łaskę uświęcającą, b) gładzi grzechy lekkie, c) pomaga walczyć z grzechem.

65. Co to jest sakrament pokuty? Sakrament pokuty, czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy.

66. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty? Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane”.

67. Komu przekazał Pan Jezus władzę odpuszczania grzechów? Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom.

68. Co to jest rachunek sumienia? Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.

69. Co to jest żal za grzechy? Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu, że obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie.

70. Co to jest mocne postanowienie poprawy? Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.

71. Co to jest spowiedź? Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.

72. Co to jest zadośćuczynienie? Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana i wynagrodzenie bliźniemu uczynionych krzywd.

73. Kiedy żal za grzechy jest doskonały, a kiedy mniej doskonały? Doskonały żal za grzechy jest wtedy, gdy żałujemy z miłości do Boga. On gładzi grzechy, gdy człowiek pragnie spowiedzi, a nie ma do niej okazji. Żal mniej doskonały płynie z obawy przed karą Bożą.

74. Co to jest odpust? Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.

75. Co to jest Namaszczenie Chorych? Namaszczenie Chorych jest to Sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

76. Kiedy należy przyjmować Sakrament Namaszczenia chorych? Namaszczenie chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie (nie można przyjęcia tego sakramentu odkładać na ostatnie chwile życia).

77. Co to jest Kapłaństwo? Kapłaństwo jest to Sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów św. oraz łaskę do godnego ich wykonywania.

78. Co rozumiemy przez powszechne kapłaństwo wiernych? Powszechne kapłaństwo wiernych polega na tym, że każdy wierny na mocy sakramentu chrztu uczestniczy w pewnym stopniu w mesjańskim posłannictwie Jezusa Chrystusa (funkcja: prorocza, kapłańska i królewska).

79. Co to jest Sakrament Małżeństwa? Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

80. Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa chrześcijańskiego? Jest ono jedno, to znaczy jeden mężczyzna z jedną niewiastą, i nierozerwalne, to znaczy: aż do śmierci.

81. Co to są Sakramentalia? Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół dla dobra duszy i ciała (np. woda święcona).

82. Co to jest Kościół katolicki? Kościół katolicki jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.

83. Kto obecnie jest Głową Kościoła? Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną Głową Kościoła jest Następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek.

84. Co jest celem i zadaniem Kościoła? Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).

85. Po czym poznajemy, te Kościół jest jeden? Kościół jest jeden, ponieważ: a) ma jednego najwyższego pasterza; b) głosi jedną i tę samą naukę; c) udziela wszędzie tych samych sakramentów św.

86. Po czym poznajemy, że Kościół jest święty? Kościół jest święty, ponieważ: a) głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa; b) sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy św. i udziela sakramentów Św.; c) wychował i wychowuje zastępy świętych.

87. Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół święty? Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół św. przez Ducha Świętego.

88. Kim jest Duch Święty? Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska.

89. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów? Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, 10-go dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

90. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas? Duch Święty zstępuje na nas jut przy chrzcie Św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

91. Co to jest diecezja? Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie.

92. Jak nazywa się nasza archidiecezja? Kto jest jej arcybiskupem? Nasza archidiecezja to: Archidiecezja Warszawska. Jej Pasterzem – Kardynał Kazimierz Nycz.

93. Jaki jest tytuł naszej parafii? Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.

94. Co to jest Świętych Obcowanie? Świętych Obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie.

95. Wymień kilku polskich świętych: 1) Św. Stanisław biskup i męczennik; 2) Św. Jan Kęt; 3) Św. Jacek; 4) Św. Stanisław Kostka; 5) Św. Maksymilian Maria Kolbe; 6) Św. Brat Albert Chmielowski; 7) Św. Królowa Jadwiga; 8) Św. O. Rafał Kalinowski; 9) Bł. Matka Urszula Ledóchowska; 10) Św. Faustyna Kowalska, Św. Jan Paweł II.

96. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka? Ostatecznymi rzeczami człowieka są: śmierć, sąd, niebo albo piekło.

97. Co to jest czyściec? Czyściec jest to stan pokuty za grzechy popełnione za życia, przygotowujący do ostatecznego zjednoczenia z Bogiem w niebie.

98. Co to jest niebo? Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

99. Co to jest piekło? Piekło jest to stan wiecznej kary.

100. Kto nadał ludziom 10 przykazań Bożych? 10 przykazań Bożych nadał ludziom Pan Bóg przez Mojżesza, a Pan Jezus w Nowym Testamencie te przykazania potwierdził.

101. Co to jest sumienie? Sumienie jest to głos duszy, który mówi: to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe.

102. Kiedy człowiek popełnia grzech? Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

103. Na czym polega grzech ciężki? Grzech ciężki polega na tym, że człowiek świadomie i dobrowolnie przekracza przykazanie Boże lub kościelne.

104. Na czym polega grzech lekki? Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza prawa Boże w rzeczy mniej ważnej.

105. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech? Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło), grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

106. Jakie są źródła grzechu? Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie.

107. Co to są grzechy cudze? Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu do grzechu.

108. Co to jest nałóg? Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

109. Co to jest cnota? Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

110. Co to są cnoty Boskie? Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga (udoskonalają naszą więź z Bogiem). Są to: wiara, nadzieja i miłość.

111. Wymień cztery cnoty kardynalne (główne): 1) roztropność; 2) sprawiedliwość; 3) wstrzemięźliwość; 4) męstwo.

112. Co Bóg nakazuje w I przykazaniu Bożym? 1) wierzyć Panu Bogu; 2) zaufać Panu Bogu; 3) miłować Pana Boga; 4) czcić Pana Boga.

113. Co to znaczy miłować Pana Boga? Miłować Pana Boga to znaczy cenić Pana Boga ponad wszystko na świecie i chętnie spełniać Jego wolę. Najpewniejszą oznaką miłości Boga jest miłość bliźnich.

114. Co to znaczy czcić Pana Boga? Czcić Pana Boga to znaczy całym swoim postępowaniem, a szczególnie modlitwą okazywać, że Pan Bóg jest moim najwyższym Panem.

115. Co to jest modlitwa? Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może być ona ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.

116. Jak trzeba się modlić? Modlić należy się pobożnie, pokornie, wytrwale, z ufnością i poddaniem się woli Bożej.

117. Co Pan Bóg nakazuje w II Przykazaniu Bożym? W II Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: czcić i z szacunkiem wymawiać Imię Boże.

118. Co Pan Bóg nakazuje w III Przykazaniu? W III Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: święcić dzień święty przez udział we Mszy św. i spoczynek świąteczny.

119. Co Pan Bóg nakazuje w IV Przykazaniu? W IV Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: szanować, miłować i słuchać swoich rodziców, przełożonych i starszych. Także kochać ojczyznę.

120. Co Pan Bóg nakazuje w V Przykazaniu? W V Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dbać o życie i zdrowie duszy i ciała u siebie i u bliźnich.

121. Co Pan Bóg nakazuje w VI i IX Przykazaniu? W VI i IX Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: być czystym i wstydliwym w myślach, słowach i uczynkach.

122. Co Pan Bóg nakazuje w VII i X Przykazaniu? W VII i X Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dobrze używać swojej własności, a cudzej nie ruszać.

123. Co Pan Bóg nakazuje w VIII Przykazaniu? W VIII Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: miłować prawdę i szanować dobre imię bliźniego.

124. Co to jest Sobór Powszechny? Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw Kościoła.

125. Kiedy był ostatni Sobór Powszechny? Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach 1962-1965, był to II Sobór Watykański a 21-szy Sobór w historii Kościoła.

126. Kto jako pierwszy Polak został wybrany papieżem i kiedy? Biskup Krakowski Kardynał Karol Wojtyła, jako pierwszy Polak został wybrany papieżem dnia 16 października 1978 roku. Obrał imię Jan Paweł II.

127. Jak się nazywa obecny Papież i z jakiego kraju pochodzi? Obecny papież to Franciszek i pochodzi z Argentyny.

Planowany termin Sakramentu Bierzmowania 

Egzamin dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w Sali św. Józefa, w następujących terminach: